Statut Fundacji
STATUT FUNDACJI LOS POLACOS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Los Polacos, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja została ustanowiona przez:

Marek Piątkowski

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Katarzyna Irla w kancelarii notarialnej w Krakowie , w dniu 01.04.02019,

 • Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Wieliczka
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może współpracować z krajowymi organizacjami i firmami o takich samych lub podobnych celach działania.
 3. Fundacja może współpracować z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 5. Fundacja jest apolityczna.

§ 6

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 7

 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw

§ 8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale, odznaczenia, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele, zakres i formy działania Fundacji

§ 9
[Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności dobroczynnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz seniorów;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie i upowszechnianie literatury polskiej i światowej;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. wspierania idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-33.

§ 10
[Formy realizacji celów statutowych]

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie i niesienie pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna;
 2. Organizowanie bądź udział w organizowaniu wydarzeń bądź inicjatyw mających na celu edukację dorosłych, dzieci i młodzieży w duchu poszanowania praw innych, środowiska naturalnego oraz istotnych wartości społecznych
 3. Organizację spotkań międzykulturowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży w Polsce i zagranicą;
 4. Organizowanie działań mających na celu promocję odpowiedzialnej turystyki  w Polsce i zagranicą;
 5. Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu;
 6. Współpracę z artystami oraz twórcami sztuk audiowizualnych i fotograficznych, w tym organizowanie wystaw, plenerów, warsztatów, itp.;
 7. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturalnych  i artystycznych;
 8. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania problemom i patologiom, w tym prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań dla dzieci i młodzieży;
 9. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowywanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk, wydarzeń edukacyjnych, konferencji na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 10. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celach społecznie użytecznych;

§ 11

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12
[Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III
 Majątek i dochody Fundacji

§ 13
[Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14
[Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów;
 2. Odsetek bankowych;
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii fantowych;
 4. Dotacji i subwencji;
 5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 6. Działalności statutowej odpłatnej;

§ 15
[Przeznaczenie wybranych dochodów]

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 16
[Zarząd]

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. Fundator ma prawo podjąć decyzję, w formie uchwały, o zwiększeniu składu osobowego Zarządu w każdym czasie.
 2. Zarząd Fundacji liczy 1 – 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Członków Zarządu Fundacji
 3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji, w tym Prezesem Zarządu Fundacji lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji. 
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na pięcioletnią kadencję.
 6. Kolejni członkowie Zarządu Fundacji powoływani będą przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 • Zarząd w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu prezesa Zarządu.
 • Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez decyzję Fundatora przed upływem kadencji.
 • Dla skutecznego powołania lub odwołania członka Zarządu wymagane jest oświadczenie podpisane przez Fundatora.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. upływu kadencji,
 2. rezygnacji,
 3. odwołania przez jednomyślną decyzję Fundatora,
 4. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. utraty zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 6. śmierci.
 1. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację, zobowiązany jest do udzielenia pozostałym członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych.

§ 17
[Kompetencje Zarządu]

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 1. realizacja celów statutowych Fundacji,
 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innego organu, jeżeli taki organ zostanie powołany,
 7. kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań;
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. składanie właściwym organom sprawozdań rocznych wymaganych przez odrębne przepisy.
 • Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub innego stosunku prawnego.
 • Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 • Zarząd może uchwalić regulamin, który uszczegóławia tryb działania Zarządu.
 • Zarząd może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale i tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym; 
 • Zarząd może powoływać inne organy lub ciała Fundacji, np. Radę Programową, Radę Fundacji.

§ 18
[Posiedzenia Zarządu Fundacji]

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się sprawozdania i archiwizuje w biurze Fundacji.

§ 19
[Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jego składu (kworum). W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu, pomimo jego prawidłowego zwołania, obecnych było mniej niż połowa członków Zarządu, na kolejnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Zarządu obejmującym ten sam porządek obrad wymogu kworum określonego w § 19 ust. 1 niniejszego Statutu nie stosuje się – uchwały Zarządu zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.
 3. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tak więc w przypadku podejmowania uchwał Zarządu bez odbycia posiedzenia Zarządu, wymogu kworum określonego w § 19 ust. 1 niniejszego Statutu nie stosuje się.

§ 20
[Reprezentacja Fundacji]

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 21
[Zmiany w Statucie]

 1. Zarząd może dokonywać zmian w niniejszym Statucie, w formie uchwały.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.
 3. Zmiana statutu może obejmować powoływanie nowych organów Fundacji oraz zmianę celu działalności Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 22
[Likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Zarząd uchwałą podjętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o otwarciu likwidacji likwidatorami Fundacji stają się członkowie Zarządu.
 4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały jednomyślnej uchwały likwidatorów na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 6. W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu, o ile Fundator nie wskaże osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Statut został przyjęty dnia  01.04.2019